Age verification

Дали сте над 18 години?

Со отворање на оваа страница се согласувате со нашата Политика за приватност

За да пристапите до оваа веб страница потребно е да имате 18 години или повеќе. Потврдете ја вашата воздраст за да ја видите содржината

POLITIKA PËR PRIVATËSI

Në bazë të Ligjit për shoqëritë tregtare dhe Statutit të Birrarrisë të Prilepit SHA Prilep, dispozitat e Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale, si dhe aktet nënligjore të Agjencisë për mbrojtjen e të dhënave personale, Këshilli drejtues i birrarisë të Prilepit SHA Prilep në mbledhjen e mbajtur më 12.08.2021 miratoi:

 

POLITIKËN PËR PRIVATËSI

 

Kjo Politikë e privatësisë ofron informacione të përgjithshme në lidhje me përpunimin e të dhënave personale kur vizitoni faqen e internetit të Kontrolluesit. Kontrolluesi mbledh vetëm ato të dhëna personale që janë të nevojshme për të realizuar të drejtat dhe detyrimet e veta.

 

 1. Kontrolluesi i përmbledhjes së të dhënave personale

Kontrolluesi i të dhënave personale është Birraria e Prilepit SHA Prilep (në tekstin e mëposhtëm Kontrolluesi), me seli në Prilep në rr. “Kane Kuzmanoski” nr. 1 Prilep, me NVAS 4071344.

Kontrolluesi është një shoqëri aksionare e themeluar në përputhje me dispozitat e Ligjit për shoqëritë tregtare dhe e regjistruar në regjistrin e vetëm tregtar të mbajtur pranë Regjistrit qendror të Republikës së Maqedonisë.

Të dhënat personale përpunohen në përputhje me dispozitat e Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale, aktet nënligjore të Agjencisë për mbrojtjen e të dhënave personale dhe aktet mbi masat teknike dhe organizative për përpunimin e të dhënave personale të Kontrolluesit.

 

 • Përdoruesit dhe kategoritë e përdoruesve të të dhënave personale

Kontrolluesi mbledh të dhëna në lidhje me kategoritë e mëposhtme të personave:

 • vizitorët në faqen e internetit të Kontrolluesit com.mk. Zakonisht, Kontrolluesi mbledh të dhëna për navigim që përdoren për të analizuar të dhënat nga vizitat në faqen e internetit, si dhe për të ruajtur sigurinë e informacionit në të. Për më shumë rreth përdorimit të biskotave, lexoni Politikën për biskota të kontrolluesit.
 • personat që parashtrojnë njoftime dhe kërkesa te Kontrolluesi, për baza të ndryshme të përcaktuara në rregullat pozitive që përpunojnë çështjen e mbrojtjes së përpunimit të të dhënave personale.

 

 1. Kategoritë e të dhënave që përpunohen

3.1. Të dhënat për navigim

Kur vizitoni faqen e internetit të Kontrolluesit, regjistrat krijohen për çdo vizitor me të dhënat e mëposhtme:

 • protokolli i internetit (IP) adresa;
 • pajisja nga e cila qaset, lloji dhe modeli;
 • sistemi operativ;
 • lloji i shfletuesit, plugins dhe versioni;
 • faqet e vizituara në faqen e internetit dhe koha e kaluar në secilën faqe;
 • URL-ja e faqes që ju transferoi në faqen e internetit të kontrolluesit dhe, në disa raste, termat që keni përdorur në përpjekjen për të gjetur faqen e internetit të kontrolluesit;
 • gjuha e shfletuesit që përdoret;
 • shteti (përcaktohet përmes adresës IP).

Regjistrat e serverit fshihen automatikisht në afat prej 15 ditëve, përveç rasteve kur rrethanat kërkojnë një pritje më të gjatë (për shembull, për të hetuar një virus ose sulm me qëllim të keq).

Kontrolluesi mban në mënyrë të pavarur serverët. Ne kryejmë të gjitha aktivitetet në faqen e internetit brenda ose jashtë (sipas rastit), duke përfshirë regjistrat që krijohen dhe analizën e të dhënave të transmetuara nga vizitat në faqen e internetit të kontrolluesit.

 

3.2. Të dhënat që përdoruesit parashtrojnë vullnetarisht

Të dhënat personale që mbledhim nga vizita në faqen e internetit të Kontrolluesit janë ato që vizitorët parashtrojnë vullnetarisht për qëllime specifike, për të mundësuar heqjen e të drejtave dhe detyrimeve të Kontrolluesit.

Ne mund të mbledhim cilëndo nga kategoritë e mëposhtme të të dhënave personale: (1) emri dhe mbiemri, (2) adresa, (3) telefoni i kontaktit, (4) faksi, (5) emaili.

 

 1. Si i mbledhim të dhënat personale

Ne mbledhim të dhëna personale përmes kanaleve të ndryshme, duke përfshirë:

 • nëpërmjet përdorimit të faqes së internetit, duke përfshirë formularët e krijuar për përdorim në faqen e internetit;
 • me e-mail të Kontrolluesit,
 • me postë,
 • me faks,
 • me gojë

Për kërkesat gojore përgatitet dhe nënshkruhet procesverbali nga personi që ka parashtruar kërkesën gojore dhe nga personi i punësuar nga Kontrolluesi, i cili ka përpiluar procesverbalet dhe është regjistruar në arkivat e Kontrolluesit

 

 1. Kategoritë e përdoruesve të të dhënave personale

Aktivitetet e përpunimit të të dhënave personale në lidhje me shërbimet on-line të disponueshme përmes faqes së internetit të Kontrolluesit kryhen nga punonjësit përgjegjës për këto shërbime ose personat përgjegjës për kryerjen e aktiviteteve në fjalë.

Nuk ndajmë të dhëna për individët e marrë nga vizita e faqes së internetit të kontrolluesit me palë të treta, përveç në rastet e mëposhtme:

 • në rastin e angazhimit të përpunuesve, gjë që do t’i detyrojë ata të veprojnë sipas udhëzimeve të Kontrolluesit dhe rregullave pozitive në fushën e të dhënave personale dhe të sigurojnë mbrojtjen e të dhënave personale të përpunuara në ofrimin e atyre shërbimeve.
 • me kërkesë të gjykatës, policisë ose institucioneve dhe organeve të tjera për ushtrimin e kompetencave të tyre dhe vetëm nëse ekziston një bazë ligjore për ta bërë këtë

 

 1. Koha e ruajtjes së të dhënave të mbledhura

Të dhënat që mbledhim ruhen në përputhje me rregullat pozitive dhe periudhën e nevojshme për të arritur qëllimin e përpunimit dhe përcaktohen në (pasqyrë) me afatet e ruajtjes së të dhënave personale të Kontrolluesit.

 

 1. Cilat janë të drejtat e personave fizik?

Të drejtat e personave fizikë në lidhje me përpunimin e të dhënave të tyre personale janë:

 • e drejta për t’u informuar në lidhje me përpunimin e të dhënave personale,
 • e drejta për qasje në të dhënat personale,
 • e drejta për korrigjimin dhe fshirjen e të dhënave personale,
 • të drejtën për të kufizuar përpunimin e të dhënave personale,
 • e drejta për kundërshtim

Për informacione shtesë dhe/ose ushtrimin e të drejtave tuaja për mbrojtjen e të dhënave personale, mund të kontaktoni Oficerin për mbrojtjen e të dhënave personale – Aleksandar Mateski në emailin e mëposhtëm : mateski@pripiv.com.mk ose me telefon në 048/421-450.

 

 1. E drejta për të parashtruar kërkesë në AMDHP 

Nëse ka bazë për dyshim se mënyra në të cilën Kontrolluesi përpunon të dhënat personale shkel dispozitat e Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale, personat mund të parashtrojnë një kërkesë në Agjencinë për mbrojtjen e të dhënave personale si organ mbikëqyrës, e cila do të trajtohet në të njëjtën mënyrë si çdo kërkesë tjetër e parashtruar, në përputhje me dispozitat e Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale dhe aktet nënligjore.

 

 1. Ndryshimi i politikës për privatësi

Politika për privatësi do të ndryshohet dhe plotësohet rregullisht në përputhje me ndryshimet që kanë ndodhur dhe aktivitetet e Kontrolluesit.

 

 1. Konfigurimi i politikës për privatësi

Kjo Politikë për privatësi do të postohet në faqen zyrtare të internetit të Kontrolluesit.

 

Nëse dëshironi të ushtroni të drejtat e mësipërme që rrjedhin nga Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale, ju lutemi të hyni në vegëzat e mëposhtme, të plotësoni formularin e duhur dhe të na i dërgoni nëpërmjet adresës elektronike ose postare të shënuar më sipër.